Osrednji Slovenski Lovsko-Informacijski Sistem

OSLIS

O portalu

Informacijski sistem OSLIS (Osrednji Slovenski Lovsko Informacijski Sistem) je bil razvit na Gozdarskem inštitutu Slovenije z namenom nuditi informacijsko in podatkovno podporo izdelavi načrtov upravljanja z divjadjo. Informacijska podpora naj bi bila v obliki tabel, kart in podatkov, ki lahko služijo izdelavi grafov v enem od dostopnih programov.

Risbe: Igor Pičulin
Vir: Zavod za gozdove Slovenije

OSLIS je smiselno nadaljevanje dela, ki ga je v ekspertizi za MKGP naredil Jerina in sodelavci (2008). V tej ekspertizi je bilo predvideno, da se razvije metodologija za vrednotenje in vizualizacijo podatkov OSLIS-a v spletnem okolju. Sistem, ki smo ga vzpostavili omogoča različne tabelarične, grafične in kartografske izpise odvzema divjadi v Sloveniji. Možni so bolj ali manj vsi kartografski izpisi, ki jih je v svoji ekspertizi predvidel Jerina.

Sistem temelji na podatkovnih zbirkah sistema LISJAK, ki ga vzdržuje Lovska zveza Slovenije in zbirke XLov, ki jo vzdržuje Zavod za gozdove Slovenije. Bistvena prednost sistema OSLIS je v združitvi obeh podatkovnih zbirk in prostorskem prikazu mesta odvzema divjadi. V bazi OSLIS so podatki geokodirani na ravni kvadranta s površino 1km2. OSLIS je namenjen javni, strokovni in raziskovalni rabi. Za javnost so dostopni tabelarični, grafični in kartografski prikazi podatkov o odstrelu in izgubah v populacijah divjadi v Sloveniji. Prikaz podatkov je v obliki sumarijev za nivo države in lovsko-upravljavskega območja.